Visie peutertuin Dol-fijn

De coördinator van de speelzaal is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. Er zijn per dagdeel tenminste 2 volledig bevoegde volwassenen aanwezig voor 16 kinderen en vaak ook beroepskrachten in opleiding die de juffen assisteren bij de verzorging en begeleiding van de peuters. Beroepskrachten in opleiding worden altijd boventallig ingezet en vallen onder verantwoording van de pedagogisch medewerker. Zij dienen in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag.

De naam “peutertuin” is bewust gekozen. In de speelzaal ligt namelijk het accent op het zich spelenderwijs ontwikkelen van het kind. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een veilige en vertrouwde omgeving. De eerste aanzet daartoe kan gegeven worden door de gewenningsperiode, die het kind moet doormaken, heel serieus te nemen. Ouders en kind vinden daar op eigen wijze, samen met de leiding, een vorm voor.

De voorschoolse educatie van de Dol-fijn is een keuze voor brede ontwikkelingsstimulering. Kinderen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen in eigen tempo en op eigen wijze. De Dol-fijn legt hiermee een stevige basis voor schoolrijpheid en de overgang naar groep 1 van de basisschool. Er wordt gewerkt met de methode Startblokken-Basisontwikkeling. Dit is een ontwikkelingsgerichte pedagogische aanpak van kinderen vanaf 2 jaar, waarbij hun (brede) ontwikkeling centraal staat. Speels en liefdevol wordt uw kind, aansluitend op zijn behoefte gestimuleerd. Situaties uit het echte leven worden nagebootst. Boodschappen doen bij de groentewinkel, naar de kapper gaan, samen koken: door samen te ervaren hoe dingen gaan, raakt elk kind betrokken. De kinderen leren elkaar te helpen, te troosten en ruzietjes op te lossen.
De visie van de Dol-fijn is verder uitgewerkt in een Pedagogisch beleidsplan.

Neem contact op

✓ Peutertuin ✓ 2 tot 4 jaar ✓ Positieve en stimulerende omgeving ✓ Oosterbeek ✓ Gemeente Arnhem ✓ Driel ✓Gemeente Renkum ✓ speelzaal ✓ peuter ✓ activiteiten ✓ opvang